Podłączenie wody/odbiór ścieków

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

KROK 1 Opinia o możliwości przyłączenia do sieci

WAŻNE

Jeśli posiadasz warunki zabudowy lub Twoja nieruchomość jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, możesz przejść bezpośrednio do Kroku 2- Warunki techniczne.

1. W jakim celu wydawana jest opinia?

Opinia wydawana jest aby:

 • dowiedzieć się czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu gminnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
 • uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Co zrobić, żeby otrzymać opinię?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku kopię aktualnej mapy, która określa usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Opinia zostanie przygotowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 106.

Opinia o możliwości podłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nie może być podstawą do projektowania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

KROK 2 Warunki techniczne przyłączenia do sieci

1. Kiedy wydawane są warunki techniczne?

Warunki techniczne wydawane są gdy:

 • chcesz podłączyć swoją nieruchomość do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej;
 • planujesz zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • posiadasz decyzję o pozwoleniu na budowę.

2. Co zrobić, żeby otrzymać warunki techniczne?

 • Uzupełnić wniosek.
 • Dołączyć do wniosku plan zabudowy lub plan sytuacyjny określający usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, ze wskazaniem miejsca poboru wody/odprowadzania ścieków.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Warunki techniczne lub odmowa ich wydania wraz z uzasadnieniem zostaną przygotowane:

 • w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku w przypadku budynków mieszkalnych,
 • w ciągu 45 dni w pozostałych przypadkach.

Termin wydania warunków technicznych może zostać przedłużony o kolejne 21 do 45 dni tylko w uzasadnionych przypadkach.

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt pod numerem telefonu (22) 789-01-33 wew. 106.

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

KROK 3 Przygotowanie planu sytuacyjnego

 1. Na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia opracowanie planu sytuacyjnego przewidującego przebieg przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.
 2. Plan sytuacyjny powinien zawierać co najmniej:
  • część opisową określającą lokalizację przyłącza,
  • zestawienie materiałów z jakich zostanie wybudowane przyłącze (średnica i wytrzymałość rur, rodzaj zasuwy, itp.),
  • charakterystykę usytuowania wysokościowego uwzględniającą zagłębienie, spadki i przekroje,
  • trasę przebiegu przyłącza wrysowaną na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Z uwagi na możliwość wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu, zaleca się uzgodnienie przebiegu przyłącza na naradzie koordynacyjnej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Otwocku.
 4. W przypadku gdy przyłącze będzie przebiegać przez cudzą nieruchomość konieczne jest uzyskanie prawa do dysponowania gruntem (służebność, użyczenie itp.).
KROK 4 Budowa przyłącza

KROK 4 Budowa przyłącza

Jakie podjąć kroki w celu wybudowania przyłącza?

 1. Wybrać firmę, która wykona przyłącze.
 2. Złożyć do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie, co najmniej 3 dni przed zamiarem budowy przyłącza, zgłoszenie robót budowlanych. Do zgłoszenia dołącz kopię planu sytuacyjnego.
 3. Wykonać przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne.
 4. Zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

KROK 5 Odbiór przyłącza i podpisanie umowy na dostarczenie wody i odbiór ścieków

Co zrobić, aby dopełnić formalności związanych z odbiorem przyłącza i podpisać umowę na dostawę wody/odbiór ścieków?

 • Uzupełnić wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego i podpisanie umowy na dostawę wody/odbiór ścieków.
 • Dołączyć do wniosku:
  – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.,
  – dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością przyłączaną do sieci.
 • Wniosek z niezbędnymi dokumentami można przesłać e-mailem na adres: biuro@zgk-wiazowna.pl, pocztą na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie ul. Boryszewska 2, 05-462 Wiązowna  lub złożyć osobiście w sekretariacie w godz. pon. 10:00-18:00, wt.-pt. 8:00-16:00.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie dokona odbioru wybudowanego przyłącza po stwierdzeniu zgodności jego wykonania z planem sytuacyjnym załączonym do zgłoszenia budowy. W przypadku stwierdzenia przez pracowników ZGK w Wiązownie odchyleń od planu przyłącze nie zostanie odebrane.

Po przygotowaniu umowy i dokumentów odbiorowych pracownik Zakładu skontaktuje się z wnioskodawcą w celu umówienia terminu podpisania dokumentów.

Zmiana grupy taryfowej na I następuje po złożeniu jednego z niżej wymienionych zaświadczeń:

 • informacja o zameldowaniu;
 • informacja o posiadaniu budynku z pozwoleniem na użytkowanie do celów mieszkaniowych;
 • zaświadczenie o wpisie do rejestru wyborców.
  Zmiana grupy taryfowej następuje na podstawie pisemnego oświadczenia Odbiorcy złożonego w Biurze Obsługi Klienta, przesłanego faxem, e-mailem lub dostarczonego w inny sposób.