Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://zgk-wiazowna.pl/public

Treści niedostępne:

-dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Klawisze dostępności:

ctrl + alt + s – strona główna
ctrl + alt + k – kontakt
ctrl + alt + m – sitemap
ctrl + alt + c – wysoki kontrast
ctrl + alt + f – zmniejszanie/powiększanie fontu

Strona internetowa jest wyposażona w narzędzia ułatwiające przeglądanie serwisu przez osoby niedowidzące:

Możliwość zmiany wielkości czcionki.
Możliwość zmiany kontrastu.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 28.09.2020 r.
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Kontakt do koordynatora ds. dostępności:

Małgorzata Łysik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie

Radiówek 25

05 – 462 Wiązowna

telefon: 22 780 46 59

email: gops@wa.home.pl

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie prowadzi jedno wejście od strony wschodniej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Biuro Obsługi znajduje się na parterze przy wejściu do budynku. Budynek nie posiada obszarów kontroli.

Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest jedynie korytarz, Biuro Obsługi oraz toaleta. W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej. Na półpiętro prowadzą schody.

Przed budynkiem od strony wejścia głównego wyznaczono miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością z przeznaczeniem dla 1 pojazdu.

W Zakładzie nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie nie zostali przeszkoleni i nie posiadają umiejętności komunikacyjnych w polskim języku migowym.